ul.Sułkowskiego 58a 85-634 Bydgoszcz tel. 52/372-11-82 fax. 52/370-23-33

Wojewódzka Przychodnia
Zdrowia Psychicznego w BydgoszczyPomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Regulaminy
  Informacje ogólne
    Statut WPZP
    Regulaminy
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Władze i struktura
  organizacyjna
  Organ założycielski
  Zarządzający przychodnią
  Rada Społeczna
    Skład rady
    Regulamin
    Uchwały
  Ogłoszenia / Zarządzenia
  Dokumenty
  Finanse
    Mienie podmiotu
    Sprawozdanie finansowe
  Zamówenia Publiczne
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
  Logowanie
Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, zwana dalej „Przychodnią” lub  „WPZP” , jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
a) ustawy z 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie;

b) statutu WPZP.

2. Do wykonania zadań przez  Przychodnię ustala się wewnętrzną organizację, określoną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

3. Organem założycielskim WPZP jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

II. Nazwa podmiotu leczniczego


Podmiot leczniczy działa pod nazwą Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy i może używać nazwy skróconej WPZP w Bydgoszczy

 

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego oraz rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

Celem Przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych mających  na celu  ratowanie, przywrócenie i poprawę zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.
Zadania Przychodni obejmują w szczególności wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

IV. Struktura organizacyjna  podmiotu leczniczego

1. Przychodnia prowadzi działalność medyczną w oparciu o przedsiębiorstwo działające pod nazwą Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Logopedyczna,

- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

- Pracownia EEG i EMG.

2. Działalność pozamedyczna prowadzona jest poprzez stanowiska:

a. główna księgowa,
b. księgowa-referent kadr
c. statystyk medyczny –ref. administracji
d. specjalista ds. informatyki
e. Konserwator- informatyk

f. BHP/PPOŻ.

g. pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

3. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych  wykonujących działalność medyczną sprawują Kierownicy Poradni.
4. Nadzór merytoryczny nad działaniem  całej Przychodni, tj. wszystkich jednostek organizacyjnych i wszystkich komórek organizacyjnych, sprawuje Dyrektor.

5. Schemat organizacyjny WPZP stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

V. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Siedzibą  Przychodni jest Bydgoszcz.

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się:

-          przy ul. Sułkowskiego 58a (Poradnie: zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, neurologiczna, logopedyczna oraz Pracownia EEG i EMG )

-          przy ul. Dworcowej 67(Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia )

.
VI. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Przychodni


1.Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez personel lekarski, psychologiczny, logopedyczny, terapeutyczny ,pielęgniarski i inny  - posiadających  odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomami, certyfikatami  oraz spełniających wymagania zdrowotne.
2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji. Pacjent może zgłosić wizytę w przychodni osobiście, telefonicznie lub  przez  osoby trzecie.

3. W dniu rejestracji  oraz przy każdej następnej wizycie pacjent obowiązany jest przedstawić ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego tj:

-          karta ubezpieczenia zdrowotnego ,

-          aktualna legitymacja ubezpieczeniowa ( rodzinna) -jej  ważność to 30 dni od daty 

      potwierdzenia  lub druk RMUA, ZUS ZLA

-          legitymacja emeryta, rencisty,

-          legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy- dla bezrobotnych

-          zaświadczenie z MOPS- dla bezdomnych.

4. W Rejestracji pacjent składa oświadczenie  o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci ( lub o nieudzieleniu upoważnienia  nikomu) oraz  (w razie braku dowodu )oświadczenie o ubezpieczeniu.

5. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
6.Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku wpisania go na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, 7. Po zarejestrowaniu do lekarza pacjent w ustalonym dniu i  godzinie zgłasza się we wskazanym gabinecie lekarskim.

8.Pacjent ma prawo swobodnego wyboru lekarza, psychologa lub terapeuty.

9.W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego- świadczenia te realizuje się niezwłocznie.
10. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta.  Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzania konsultacji (zabiegu).
11. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postawionej diagnozy oraz zaproponowanego leczenia.
12. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent może złożyć skargę na zachowanie lub czynności personelu. Skargę składa się  na piśmie lub ustnie  Kierownikowi Poradni. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski  we wtorki w godzinach 11.00-16.00. Odpowiedzi na skargę udziela się na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

13.Prawa i obowiązki pacjenta wywieszone są w poczekalniach poszczególnych poradni. I stanowią załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu.
14. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej WPZP zapewnia pacjentowi:
a) świadczenia zdrowotne,
b) pomieszczenia do wykonania procedury medycznej odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych  przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

WPZP prowadzi swoją działalność w  zespole, na który składają się:

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

 1. Za właściwą organizację pracy Poradni odpowiada Kierownik Poradni, który służbowo podlega Dyrektorowi.
 2. Nadzór nad pracą pielęgniarek i rejestratorek sprawuje Pielęgniarka Koordynująca, która służbowo podlega Dyrektorowi.
 3. Poradnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób, którzy ukończyli 18 rok życia.
 4. Poradnia zapewnia indywidualne i grupowe świadczenia profilaktyczno-lecznicze  w postaci:

- lekarskich konsultacji psychiatrycznych,

- porad i badań psychologicznych,

- psychoterapii indywidualnej i grupowej,

- psychoterapii rodzin,

- pomocy asystenta socjalnego,

- opieki pielęgniarskiej na terenie przychodni,

- zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym,

- lekarskich i pielęgniarskich wizyt domowych,

- orzekania o stanie zdrowia i zdolności do pracy,

- kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 1. Za właściwą organizację pracy Poradni odpowiada Kierownik Poradni, który służbowo  podlega Dyrektorowi.
 2. Nadzór nad pracą pielęgniarek i rejestratorek sprawuje Pielęgniarka Koordynująca, która służbowo podlega Dyrektorowi.
 3. Poradnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz chorych do 18 roku życia. W przypadkach uzasadnionych względami terapeutycznymi górną granicą jest ukończony 21 rok życia oraz zgoda NFZ,
 4. Poradnia zapewnia indywidualne i grupowe świadczenia profilaktyczno-lecznicze  w postaci:

- lekarskich konsultacji psychiatrycznych,

- porad i badań psychologicznych,

- psychoterapii indywidualnej i grupowej,

- psychoterapii rodzin,

- pomocy asystenta socjalnego,

- opieki pielęgniarskiej na terenie przychodni,

- zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym,

- lekarskich wizyt domowych,

- orzekania o stanie zdrowia i zdolności do pracy,

- kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Poradnia Neurologiczna

 1. Za właściwą organizację pracy Poradni odpowiada Kierownik PZP dla Dorosłych, który służbowo  podlega Dyrektorowi.
 2. Nadzór nad pracą pielęgniarek i rejestratorek sprawuje Pielęgniarka Koordynująca, która służbowo podlega Dyrektorowi.
 3. Poradnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz chorych ,którzy ukończyli  15 rok życia.
 4. Poradnia zapewnia indywidualne świadczenia profilaktyczno-lecznicze w postaci:

- lekarskich konsultacji neurologicznych,

- badań psychologicznych,

- pomocy asystenta socjalnego,

- opieki pielęgniarskiej na terenie przychodni,

- zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym,

- orzekania o stanie zdrowia i zdolności do pracy,

- kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 1. Za właściwą organizację pracy Poradni odpowiada Kierownik Poradni, który służbowo  podlega Dyrektorowi.
 2. Poradnia świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin ( partnerów, krewnych, dzieci). Warunkiem uzyskania świadczenia jest trzeźwość.
 3. Poradnia zapewnia indywidualne świadczenia profilaktyczno-lecznicze w postaci:

- lekarskich konsultacji psychiatrycznych,

- porad i badań psychologicznych,

- porad i badań terapeutycznych,

- psychoterapii indywidualnej i grupowej uzależnionych,

- psychoterapii indywidualnej i grupowej współuzależnionych,

- pomocy asystenta socjalnego,

- opieki pielęgniarskiej na terenie przychodni,

- orzekania o stanie zdrowia i zdolności do pracy,

- kierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej.

 1. Pacjenci , ich rodziny, osoby spoza rejestru chorych Poradni mogą korzystać ze spotkań grup samopomocnych: AA, AL. ANON, AL. ATEEN w Klubie Pacjenta. Nadzór merytoryczny nad pracą Klubu prowadzą terapeuci Poradni.

 

Poradnia Logopedyczna

1.      Za właściwą organizację pracy Poradni odpowiada Kierownik PZP dla Dzieci i 

     Mł..

2.  Poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży na podstawie skierowania od lekarzy  poz i innych lekarzy specjalistów.

            3.  Poradnia logopedyczna:

-                diagnozuje dzieci i młodzież z dysfunkcjami rozwoju mowy, ustala typ zaburzenia    

            mowy,

-          prowadzi badania i terapie logopedyczną w celu zminimalizowania wad wymowy lub ich usunięci,

-          współpracuje z  rodzicami, nauczycielami, opiekunami dzieci,

-          współpracuje z innymi pracownikami Poradni w celu informowania ich o rozwoju mowy dziecka

 

 

 Pracownia EEG i EMG

 1. Za właściwą organizację pracy Pracowni odpowiada Dyrektor WPZP, zaś nadzór nad pracą pielęgniarki i technika EEG sprawuje pielęgniarka koordynująca.
 2. Pracownia wykonuje badania na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów dla pacjentów naszej Przychodni oraz pacjentów innych zakładów opieki zdrowotnej
 3. Pracownia EEG i EMG:

-          wykonuje badania elektroencefalograficznych (EEG); 

-          wykonuje badania elektromiograficznych (EMG);

-          archiwizuje badania na nośnikach CD.

 

 

Dział administracji i księgowości

1.Dział składa się z następujących stanowisk:
a. dyrektor,
b. główna księgowa,
c. księgowa-referent kadr
d. statystyk medyczny –ref. administracji
e. specjalista ds. informatyki
f. Konserwator- informatyk

g. BHP/PPOŻ.

h. pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

 

2. Zadania działu administracji i księgowości są następujące: 
-prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej obejmującej całokształt działalności WPZP,
-przygotowywanie dokumentacji finansowo-rzeczowej na potrzeby realizowanych umów z publicznym płatnikiem ubezpieczenia zdrowotnego,
-prowadzenie współpracy pomiędzy WPZP a jego Partnerami Medycznymi na podstawie zawartych umów o współpracy , monitorowanie przepływu pacjentów i dokonywanie rozliczeń za świadczenia odpłatne,
-prowadzenie statystyki medycznej i dokumentacji inwentarzowej , w tym także ewidencji środków trwałych,
-wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych zgodnie z zapotrzebowaniem,
- sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych,
-sporządzanie indywidualnych list wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o prace ,

-wydawanie zaświadczeń pracownikom, przygotowywanie dokumentacji do świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, macierzyńskich, chorobowych i wypadkowych,
-prowadzenie dokumentacji i ewidencji na potrzeby organów kontroli skarbowej, w tym księgi przychodów i rozchodów, łącznie z deklaracjami podatkowymi wymaganymi odrębnymi  przepisami,
-prowadzenie administracji siecią komputerową, dbanie o bezpieczeństwo danych zawartych w systemach informatycznych i papierowej dokumentacji medycznej WPZP,
3.
Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne oraz osoby świadczące usługi w ramach tych jednostek, komórek, są obowiązane do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno - leczniczym i administracyjno-gospodarczym.


VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Przychodnia  w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
2.Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego.
3. W uzasadnionych medycznie  przypadkach  lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
4.W  przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej, finansowanej przez WPZP, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pokrywa on samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.

5.Lekarz specjalista zobowiązany jest przekazywać lekarzowi sprawującemu podstawową opiekę nad pacjentem informację o przebiegu leczenia oraz o stałym objęciu  leczenia specjalistycznego, według zasad, wzoru i w terminach określonych przez NFZ.
6. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego ( ZUS ZLA).


IX. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna udostępniania jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionych do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta  lub/i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać  0, 0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0, 002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.
5. Wysokość opłat o których mowa w pkt 2-4 określana jest w Zarządzeniu Dyrektora WPZP

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 

1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przed rozpoczęciem udzielana tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
a) umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczeń zdrowotne nie jest obciążony kosztami usługi,
b) umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,
c) indywidualnego rozliczenia z pacjentem
3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
4. Zapłata za wykonane świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem, przelewem na wskazany rachunek

5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.


XI. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

 

1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
a) za zaświadczenia medyczne dla celów poza medycznych oraz za orzekanie o stanie zdrowia , jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub  uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

b) za czynności administracyjne:
-za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
-za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, do potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
-za wydanie orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania kierowców, kandydatów na kierowców lub pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy.
2. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określana jest w Zarządzeniu Dyrektora WPZP.


XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

1. Kierowaniem Przychodni zajmują się:
a) Dyrektor,
b) Kierownicy Poradni,
c) Główna księgowa.
2. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania WPZP w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
3. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:
a) Dyrektor
-kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
-podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

-reprezentowanie WPZP w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
-projektowanie,  wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami organizacyjnymi WPZP,
-nadzorowanie wdrażania Zintegrowanego systemu Zarządzania Jakością,

-reprezentowanie  WPZP w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, Partnerami Medycznymi i instytucjami kontroli nadzoru w zakresie posiadanych kompetencji,
-podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem , zmianami i rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii zgodnie z Regulaminem Premiowania,
-kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych,
-przyjmowanie skarg  zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,
-opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych  przedstawienie ich  Organowi Założycielskiemu oraz nadzór nad ich realizacją,
-podpisywanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników
-wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność WPZP,
-nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
-zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników,

-nadzorowanie dyscypliny czasu i pracy wszystkich pracowników WPZP,
-działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
-nadzór nad gospodarka lekową,
-nadzór nad utrzymanie  urządzeń , sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
-dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych;
b) Kierownicy Poradni
-bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych,
-zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności i realizowanie w jego zastępstwie wszystkich niezbędnych zadań wynikających z zakresu kompetencji dyrektora,
-dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników medycznych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych,
-przewodniczenie zespołowi ds.. monitorowania kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, składanie dyrektorowi okresowych sprawozdań z prac zespołu;
c) Główna Księgowa

-realizowanie polityki finansowej WPZP,
-bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością w zakresie bieżącego realizowania 

  zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych,
-podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu materiałów, do wysokości dwóch średnich wynagrodzeń  w gospodarce narodowej,
-zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności i realizowanie w jego zastępstwie wszystkich niezbędnych zadań wynikających z zakresu kompetencji, z wyjątkiem podejmowania decyzji merytorycznych dotyczących procedur medycznych i związanych ze stanem zdrowia pacjentów,


XIII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin organizacyjny ustala dyrektor.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji, a także na stronie internetowej www.bip.wpzp.bydgoszcz.pl
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w WPZP poprzez Kierowników Poradni.

5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2012 roku

 

 

 

 

 

..........................……………………

                                                                                              Dyrektor

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu organizacyjnego:
-Załącznik nr 1 – Schemat organizacyjny WPZP
-Załącznik nr 2 – Prawa i obowiązki Pacjenta


Ilość odsłon: 1
Ilość zmian: 2
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: A. Motoczyńska
Wprowadzł: A. Motoczyńska
Data wprowadzenia: 2012-04-04 00:00:00
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 10:04:56