ul.Sułkowskiego 58a 85-634 Bydgoszcz tel. 52/372-11-82

Wojewódzka Przychodnia
Zdrowia Psychicznego w BydgoszczyPomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Statut WPZP
  Informacje ogólne
    Statut WPZP
    Regulaminy
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Władze i struktura
  organizacyjna
  Organ założycielski
  Zarządzający przychodnią
  Rada Społeczna
    Skład rady
    Regulamin
    Uchwały
  Ogłoszenia / Zarządzenia
  Dokumenty
  Finanse
    Mienie podmiotu
    Sprawozdanie finansowe
  Zamówenia Publiczne
    Regulaminy zamówień
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Deklaracja dostępności
  Logowanie


Tekst Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostępny jest tutaj.

Tekst jednolity na dzień 26.04.2021.  

 

STATUT

Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego

w Bydgoszczy

   

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, zwana dalej „Przychodnią”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

       2. Przychodnia działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pod nazwą „Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy”.

§ 2.  1. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Przychodnią jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

        2. Siedzibą Przychodni jest miasto Bydgoszcz.

        3. Przychodnia działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Rozdział 2

Cele i zadania udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 3. Głównym celem Przychodni jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia psychicznego ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 4. Cele powyższe Przychodnia realizuje poprzez organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia psychicznego oraz innych działań medycznych i psychologicznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, w szczególności związanych z:

     1) badaniem i poradą lekarską;

     2) badaniem i poradą psychologiczną;

     3) leczeniem chorych;

     4) rehabilitacją leczniczą.

§ 5. Do zadań Przychodni należy, w szczególności:

     1) specjalistyczna opieka w zakresie psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży;

     2) psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych, dzieci i młodzieży;

     3) terapia uzależnień od alkoholu i współuzależnienia;

     4) konsultacja oraz orzecznictwo dla sektora opieki zdrowotnej oraz innych instytucji;

     5) promocja zdrowia psychicznego.

§ 6. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni określa regulamin organizacyjny.

       2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustalony przez Dyrektora Przychodni, podlega opinii Rady Społecznej.

 

Rozdział 3

Organy Przychodni

§ 7. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik Przychodni, zwany

dalej „Dyrektorem”.

      2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Przychodni i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

      3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

      4. W przypadku kiedy Dyrektor nie jest lekarzem, Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

      5. W razie nieobecności Dyrektora Przychodnia kieruje:

1) zastępca Dyrektora ds.lecznictwa;

2) inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

     6. Dyrektor jest zatrudniany  i zwalniany przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 8. 1. Rada Społeczna jest organem:

     1) inicjującym i opiniującym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

     2) doradczym Dyrektora Przychodni.

 

§ 9. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

      2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

     1) przewodniczący: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

     2) członkowie:

     a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

     b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

          w liczbie 4 osób.

     3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Przychodni.

     4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał

określa jej regulamin.

 

§ 10. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Przychodni.

§ 11. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

      2. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:

     1) rezygnacji ze stanowiska;

     2) zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

     3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;

     4) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;

     5) śmierci.

        3. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może

także odwołać członka Rady z inicjatywy:

    1) komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;

    2) grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

    3) Klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

    4) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Rozdział 4

Struktura organizacyjna Przychodni

§ 12. 1. Przychodnię tworzą:

1)      zakład leczniczy, prowadzone pod nazwą „Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego”, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

2)      komórki organizacyjne, zapewniające obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną, gospodarczą.

2.  Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa, zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Przychodni określa regulamin organizacyjny. 

 

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 13. Przychodnia jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

§ 14. Rachunkowość Przychodni prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 15. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

    2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Ilość odsłon: 1
Ilość zmian: 36
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: Aleksandra Motoczyńska
Wprowadzł: Aleksandra Motoczyńska
Data wprowadzenia: 2017-05-18 11:14:00
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 11:22:05