Stan maj?tkowy W.P.Z.P
 
 AKTYWA  Stan na dzie? 31.12.2009r.
 Stan na dzie? 31.12.2010r.
 - aktywa trwa?e:
 1.790.479,72  1.700.145,47
 - aktywa obrotowe
 1.833.404,60  2.499.943,94
 AKTYWA  RAZEM
 3.632.350,17  4.200.088,41
 PASYWA    
 - kapita? (fundusz w?asny)
 3.241.183,35  3.729.710,94
 - zobowi?zania i rezerwy do zobowi?za?
 391.166,82  470.378,47
 PASYWA  RAZEM
 3.632.350,17  4.200.089,41