Ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 o dost?pie do informacji publicznej nak?ada na organy administracji publicznej obowi?zek udost?pniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyj?tek stanowi? informacje niejawne.
Na prawo dost?pu do informacji publicznej sk?adaj? si? uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wgl?du do dokumentów urz?dowych,
 • dost?pu do posiedze? kolegialnych organów w?adzy publicznej pochodz?cych z powszechnych wyborów.

  Prawo dost?pu do informacji publicznej przys?uguje ka?dej osobie.

  Udost?pnianie informacji publicznych nast?puje poprzez:
 • og?aszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udost?pnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wy?o?enie w powszechnie dost?pnym miejscu.

  - Informacja publiczna, która nie zosta?a udost?pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost?pniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  - Wniosku o udost?pnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadnia?.
  - Je?eli informacja mo?e by? przekazana niezw?ocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba wyst?puj?ca o informacj? nie musi sk?ada? wniosku pisemnego.