G?ÓWNE ELEMENTY SK?ADOWE STRONY BIP:
Wy?wiatlana na ekranie monitora strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej WPZP sk?ada si? z czterech zasadniczych elementów:
 1. Nag?ówka
 2. Menu przedmiotowego
 3. Pola publikacji
 4. Panelu informacyjnego
 

Wygl?d i zawarto?? nag?ówka i menu przedmiotowego s? sta?e dla wszystkich podstron Biuletynu, zmianie ulega natomiast zawarto?? pola publikacji i panelu informacyjnego, zale?nie od dzia?u tematycznego wybranego za po?rednictwem menu lub odno?ników wyró?nionych czerwonym kolorem czcionki w nag?ówku.
NAG?ÓWEK:
Sk?ada si? z nast?puj?cych elementów:
 • w lewym górnym rogu umieszczono logo (znak graficzny), którego "klikni?cie" spowoduje przeniesienie na podmiotow? stron? www WPZP.
 • obok znajduje si? tytu? strony ("Biuletyn Informacji Publicznej").
 • w prawym górnym rogu umieszczono logo Biuletynu z adresem strony g?ównej BIP prowadzonej przez MSWiA - "klikni?cie" myszk? w tym obszarze umo?liwia przeniesienie na stron? g?ówn? BIP.
 • po prawej stronie zlokalizowane s? :
- odno?nik Mapa strony (po jego "klikni?ciu" w obszarze pola publikacji pojawia si? zawarto?? menu tematycznego, co umo?liwia bezpo?rednie przej?cie do tre?ci wybranego dzia?u,
- odno?nik Rejestr zmian (umo?liwia wy?wietlenie pe?nej listy informacji, których tre?? zosta?a zmieniona. Ka?da pozycja na li?cie zawiera tytu? informacji, której dotyczy zmiana, dat? i nazwisko osoby dokonuj?cej zmiany oraz jej opis.
- Modu? wyszukuj?cy pozwalaj?cy na szybkie odszukanie wpisanej frazy w zawarto?ci ca?ego biuletynu.
MENU PRZEDMIOTOWE:
Lew? stron? Biuletynu zajmuje kolumna stanowi?ca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które s? zestawione informacje publiczne udost?pniane w BIP. Nazwa ka?dej kategorii zapisana jest na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przyk?adowe nazwy kategorii to: Informacje ogólne, W?adze i struktura organizacyjna. Poni?ej ka?dej nazwy kategorii znajduj? si? w jasnych polach, nazwy dzia?ów wchodz?cych w sk?ad danej kategorii tematycznej. Wybór dzia?u poprzez "klikniecie" myszk? w jego nazw?, spowoduje wy?wietlenie zawarto?ci tego dzia?u w polu publikacji tre?ci.
Umieszczone na samym dole menu pole "Logowanie", umo?liwia dost?p do panelu administracyjnego strony i przeznaczone jest wy??cznie dla upowa?nionych pracowników odpowiedzialnych za redagowanie strony Biuletynu.
POLE PUBLIKACJI:
Jest to ?rodkowa i zarazem najwi?ksza cz??? strony Biuletynu. Pole s?u?y do wy?wietlania tre?ci zawartej w poszczególnych dzia?ach i poddzia?ach BIP. Omawiane pole dzieli od nag?ówka belka z nazw? aktualnie wy?wietlanego dzia?u.
PANEL INFORMACYJNY:
Ka?da informacja publiczna opublikowana na stronie podmiotowej BIP, poza sw? tre?ci? merytoryczn?, wyposa?ona zosta?a w panel informacyjny okre?laj?cy:
 • dane osoby wytwarzaj?cej lub odpowiedzialnej za tre?? informacji,
 • dane osoby (administratora strony) udost?pniaj?cej informacj? w BIP,
 • dat? i czas udostepnienia danej informacji,
 • dat? i czas jej ostatniej modyfikacji,
 • ilo?? ods?on i zmian informacji aktualnie wy?wietlanej w polu publikacji,
 • wyró?niony czerwonym kolorem czcionki odno?nik Poka? zmiany, po "klikni?ciu" którego zostaje wy?wietlona lista wszystkich zmian dokonanych w ramach danej informacji.
PLIKI ZA??CZNIKÓW:
Do niektórych dzia?ów tematycznych (artyku?ów) do??czone s? pliki za??czników w formacie doc, rtf, pdf lub xls. Ich pobranie mo?liwe jest poprzez "najechanie" wska?nikiem myszki na odno?nik "Pobierz plik", a nast?pnie "klikni?cie" jej prawego przycisku i wybranie z menu kontekstowego opcji: "Zapisz element docelowy jako..." Nast?pnie nale?y wskaza? lokalizacj? na dysku lokalnym komputera, gdzie dany plik ma zosta? zapisany.

Uwaga! Dla otwarcia plików zapisanych w formacie pdf, niezb?dny jest odpowiedni program - aby go pobra? ze strony producenta 'kliknij' obrazek ====>>